Hem/Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

New Republics tjänster anpassas alltid till uppdragsgivarens specifika förutsättningar och behov. Effektiva insatser inom public affairs bygger starka omvärldsrelationer genom ett strategiskt och långsiktigt arbete. Därför har merparten av våra samarbeten karaktären av partnerskap över tid.

Våra tjänster

Rådgivning och stöd till ledare

expand_more

Strategisk rådgivning till styrelser

expand_more

Hållbarhet - strategi och redovisning

expand_more

Investerartjänster

expand_more

Platsutveckling

expand_more

Hur vi arbetar

New Republics samarbeten med uppdragsgivare inleds och utvecklas på olika sätt, beroende på mål och sammanhang. En vanlig process beskrivs nedan.

Analys av nuläget samt framtida risker och möjligheter

Vi inleder med att klargöra nuläget och arbetets utgångspunkter genom en analys av uppdragsgivarens omvärld, möten med nyckelpersoner och inläsning av strategidokument. I denna del analyserar vi risker och framtidsplaner kopplat till politiska, regulatoriska och anseendemässiga faktorer, gemensamt med uppdragsgivaren. Hinder och möjligheter identifieras. En intressentanalys genomförs.

Mål, strategi, budskap och aktiviteter

Ett framgångsrikt arbete kräver tydliga mål och en genomtänkt strategi som baseras på en förståelse för hela den kontext man verkar i. Vi prioriterar målgrupper och kanaler, utarbetar målgruppsanpassade budskap, gör avgränsningar i arbetet samt tar fram planer för arbetet.

Stöd i genomförande

New Republic kan vara både strategisk och operativ partner inom public affairs och Public Relations. Vi bidrar, i dialog med uppdragsgivaren, med insatser som omvärldsbevakning och inhämtning av intelligence, vi planerar och genomför möten och seminarier, tar fram rapporter, PM och debattartiklar, vi engagerar intressenter och genomför - när det är aktuellt - opinionsbildning och påverkansinsatser.

Effektiva insatser i en föränderlig värld

I en värld i snabb förändring behövs en fast kompass som pekar mot de mål som arbetet ska leverera på. Vi utvärderar löpande arbetets effektivitet och måluppfyllelse i dialog med uppdragsgivaren. Vartefter anpassas arbetsmetoder, riskbild, strategi och aktiviteter till nya förhållanden.

New Republics erfarenhet

New Republic har lång erfarenhet av samarbete med ledare, styrelser, ägare och investerare. Vi har över tid utvecklat ett gediget kunskapskapital med arbetsmodeller och processer för att strukturera arbetet effektivt.

Vårt mål är att företag och organisationer som samarbetar med oss ska vinna omvärldens förtroende och förbättra sin måluppfyllelse genom en bättre förståelse för viktiga intressenter och deras drivkrafter.

Branscher och samhällssektorer

New Republics uppdrag omfattar många branscher och sektorer, med tyngdpunkten inom samhällskritiska, kapitalintensiva och regulatoriskt komplicerade områden. Uppdragen handlar om allt från allmän orientering, omvärldsanalys och varumärkesvård till påverkan, opinionsbildning och public affairs-due diligence.

Ofta överlappar branscherna och samhällssektorerna varandra, vilket New Republic hanterar med team byggda på olika kompetensområden - här följer ett antal av dem.

Samhällsbyggnad och fastigheter

expand_more

Energi

expand_more

Skog och biomassa

expand_more

Infrastruktur och transport

expand_more

Arbetsmarknad, utbildning och forskning

expand_more

Tech och AI

expand_more

Finansiella tjänster

expand_more

Säkerhet och försvar

expand_more

Hälsa och Life Science

expand_more