Aktivitet
05/04/2018
Steg: aktivitet

En konkret och kronologisk aktivitetsplan tas fram, med strategin som underliggande styrdokument. Det kan exempelvis handla om att ta fram och lansera rapporter, planera seminarier och bjuda in till gemensamma utspel för att etablera nya allianser. Det kan vara motiverat att genomföra chefsutbildningar och medieträningar. Kontinuerlig medie- och omvärldsbevakning är oftast ett nödvändigt verktyg för att snabbfotat kunna anpassa strategier och aktiviteter till oförutsedda händelser och nya trender. Ofta är det ändamålsenligt med en övergripande planeringshorisont på ett år, med aktiviteter som löpande detaljplaneras och utvärderas i möten på månadsbasis. Självklart kan uppläggen vara både mer och mindre långsiktiga och mötesintensiva; det avgörs av mål och ambitionsnivå.