Samarbeten

 

Tillsammans med våra uppdragsgivare beskriver vi innehållet i alla uppdrag som innehåller opinionsbildning och/eller politisk påverkan. Detsamma gäller långsiktiga uppdrag som syftar till att skapa publicitet. Läs mer om New Republics syn på öppenhet och samhällsansvar under ”Om oss”.

 

Malmö stad

Malmö stad bedriver en omfattande kommunikationsverksamhet och arbetar bland annat aktivt med varumärkesstrategi, insikts- och omvärldsanalyser, intern och extern kommunikation, medborgardialog, sociala medier, rörlig media samt med att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet sker inom ramavtal på området strategisk kommunikationsrådgivning.

FC Rosengård

Fotbollsklubben FC Rosengård har damallsvenskans mest framgångsrika lag. Lagets herrlag spelar i division 1. Klubben arbetar med jämställdhetsfrågor, antivåld och deras arbetsmarknadsprojekt Boost by FCR har gjort över 1300 arbetslösa ungdomar självförsörjande. New Republic bistår FCR med strategisk kommunikationsrådgivning på sponsorsbasis.

Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Samarbetet sker inom ett ramavtal på området information och kommunikation.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 företag och arbetar för att skapa bättre villkor för företagandet i Sverige. Samarbetet omfattar politisk påverkan och publicitet inom området arbetsmarknadspolitik, samt att underlätta arbetskraftsinvandring till Sverige.

Akademiska hus

Akademiska Hus är Sveriges andra största fastighetsbolag. Bolaget är statligt ägt och inriktat på miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Samarbetet omfattar bland annat rådgivning kopplad till kommunikation med universitetsvärlden och publicitet för bolagets hållbarhetsarbete.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Till uppgifterna hör också att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Samarbetet avser strategiska kommunikationstjänster.

Region Halland

Region Halland ansvarar för utvecklingsfrågor kopplade till bland annat hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö och infrastruktur. Samarbetet avser påverkan för att framtida beslut om nya regionindelningar ska baseras på forskning, vetenskap och praktiska erfarenheter kring vad som är kännetecknande för livskraftiga regioner med stark demokratisk legitimitet.

SAMI

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar 33 000 artisters och musikers rättigheter inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Samarbetet avser stöd kring publicitet och strategisk påverkan i upphovsrättsliga frågor.

Almega AB

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn och representerar mer än 10 000 medlemsföretag och ett 60-tal olika branscher. Samarbetet avser villkoren för kunskapsintensiva tjänsteföretag i uppstartfasen.

The Power Region

The Power Region är en satsning för att utveckla den snabbväxande och mycket elintensiva datacenterindustrin. Samarbetet avser åtgärder som styr etableringar av nya datacenter till områden med elöverskott och god potential för ytterligare utbyggd förnybar elproduktion.

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. De representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Samarbetet avser utveckling av och utbildning kring kommunikationsstrategier.

MittMedia

MittMedias mål är att vara Sveriges mest trovärdiga leverantör av lokaljournalistik, bland annat via dagstidningar, digitala medier och gratistidningar. Samarbetet avser strategisk rådgivning kring effektiv annonsering i dagens medielandskap.

Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Samarbetet avser strategisk rådgivning inom kommunikation, opinionsbildning och politisk påverkan rörande sjöfartens konkurrenskraft och miljöarbete.

Sveriges Stenindustriförbund

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, förädlar, monterar och importerar natursten. Samarbetet avser publicitet för naturstenens fördelar jämfört med alternativen.

Almega Vårdföretagarna

Almega Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg. Samarbetet avser rådgivning om politiska processer i frågor av intresse för Almega Vårdföretagarna.

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Samarbetet omfattar strategisk rådgivning för att främja NyföretagarCentrums mål om ökat entreprenörskap och flera nya, livskraftiga företag.

JP Vind

JP Vind är ett vindkraftsföretag som ägs av Jämtkraft och Persson Invest. Samarbetet avser strategisk kommunikationsrådgivning i syfte att aktuella vindkraftsetableringars tillståndsprocesser och miljöprövningar ska baseras på aktuell forskning och faktakunskaper.

Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet sorterar under Naturvårdsverket och består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Samarbetet syftar till att höja kunskapen om fjällsäkerhetsfrågorna genom ökad synlighet i media.

Carl Piper

Carl Piper är en av Skånes större markägare och aktiv vid Högestad och Christinehof Fideikommiss AB. Samarbetet avser strategisk rådgivning inom kommunikation, opinionsbildning och politisk påverkan rörande regionala och globala utvecklingsfrågor. Bland annat verkar Carl Piper för att jordbruksmark ska klassas som riksintresse och att ett kommunalt veto mot projektering i alunskiffer ska införas.

TCO Development

TCO Development är organisationen bakom den globala hållbarhetsmärkningen TCO Certified. Samarbetet avser strategisk kommunikation.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1200 anställda. Samarbetet rör strategisk rådgivning inom området publicitet och påverkan.

Svenskt Kött

Branschorganisationen Svenskt Kött är en varumärkesoberoende organisation som är mötesplatsen för dig som gillar svenskt kött. Svenskt Kött arbetar med att ge kunskap och inspiration samt skapa opinion kring allt som har med svenskt kött, svenska charkuterier och nyttan av svensk djuruppfödning att göra. Samarbetet omfattar politisk påverkan och publicitet inom området kvalitetskrav och djuromsorg vid offentlig upphandling.

Min Doktor

Min Doktor är en vårdcentral på nätet med läkare som ställer diagnos online och skriver remisser och recept vid behov. Samarbetet avser strategisk kommunikationsrådgivning och samhällskontakter för att främja digitala lösningar i vården.

Östersunds Fotbollsklubb

Östersunds Fotbollsklubb, ÖFK, är omtalad för sin tekniska fotboll och sitt snabba avancemang från division två till Allsvenskan. Både i Sverige och internationellt har klubben uppmärksammats för okonventionella träningsmetoder och ett starkt samhällsengagemang. New Republic bistår ÖFK med strategisk kommunikationsrådgivning på sponsorsbasis.

SLAO

SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, är skidanläggningarnas och skidskolornas bransch- och intresseorganisation. Samarbetet avser strategiskt kommunikationsstöd.

Holiday Club

Holiday Club Sports and Spa AB är ett av Sveriges ledande aktivitets- och konferenshotell. Samarbetet avser strategiskt kommunikationsstöd.

Hypergene

Hypergene är ett svenskt företag som levererar stöd för hela beslutskedjan inom ekonomi- och verksamhetsstyrning; från att planera och styra utifrån vision, mål och nyckeltal till att realisera besluten genom att involvera och leda hela organisationen. Bland kunderna finns både företag, myndigheter och ett flertal av landets kommuner. Samarbetet avser rådgivning kring medierelationer.

Kommuninvest

Kommuninvest arbetar med kommunal finansförvaltning och finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Samarbetet avser rådgivning kring Kommuninvests public affairs-arbete.

Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet är Sveriges största oberoende miljömedia. Samarbetet avser löpande strategisk rådgivning. Syftet är bland annat ökad uppmärksamhet för Aktuell Hållbarhets olika konferenser och undersökningar, exempelvis "Sveriges Miljöbästa kommuner".

Nationella Snöskoterrådet

Nationella Snöskoterrådet består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad sakkunskap, med Naturvårdsverket som samordnande myndighet. Samarbetet syftar till att öka Nationella Snöskoterrådets synlighet bland prioriterade målgrupper och att bidra till den gemensamma visionen, att ”snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs”.

Sthlm6000+

Sthlm6000+ är ett stadsutvecklingsprojekt som samlar offentliga och privata aktörer i Stockholmsregionen kring målet att öka antalet studentbostäder med minst 6000 i Stockholms län till och med år 2017, samtidigt som man utvecklar ”framtidens studentboende” och kortar studentbostadsköerna. Projektet avslutas med en studentbostadsmässa år 2017. Samarbetet avser strategisk kommunikation.

Svensk Ventilation

Svensk Ventilation är en branschorganisation och representerar cirka 100 ventilationsföretag som sysselsätter ca 10 000 medarbetare - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare som konsulter. Visionen är ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. Samarbetet avser opinionsbildning kring behovet av förbättrad inomhusmiljö i skolor.

Innovation Skåne

Innovation Skåne är ett företag som ägs av Region Skåne och bedriver professionell affärsrådgivning med fokus på innovativa, snabbväxande uppstartsföretag. Innovation Skåne utvecklar också metoder för att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av innovationer. Samarbetet avser strategisk kommunikationsrådgivning och samhällskontakter.

Pearson Assessment

Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska test för kliniskt yrkesverksamma psykologer. Samarbetet avser publicitet kring Stora Psykologpriset.

SLA

SLA är ett arbetsgivarförbund som företräder 4000 företag inom de gröna näringarna jordbruk, skogsbruk, trädgård, golf och djursjukvård. Samarbetet omfattar politisk påverkan och publicitet inom området arbetsmarknadspolitik samt arbetskraftsinvandring till Sverige.