Ansvarstagande bygger starka team

Ansvarstagande bygger starka team

Vi ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag och organisationer som vill ha ut mer av sin kommunikation med omvärlden. Våra uppdrag spänner från att åstadkomma en specifik lagändring eller allmänt större förståelse för en branschs samhällsnytta till att skapa större synlighet för ett enskilt varumärke. Det innebär att vi normalt är rådgivare på högsta ledningsnivå hos våra uppdragsgivare. På branschspråk heter det att vi arbetar med Public Affairs och Corporate Communications. 

Vi har hört till vår sektors mest snabbväxande företag under de fyra år vi har existerat. Vår ambition är fortsatt lönsam organisk tillväxt. Det ställer krav på fingertoppskänsla när vi bygger vårt team. 

I kravspecifikationen på varje enskild medarbetare ingår spetskompetens inom politik eller kommunikation. Man får gärna vara stark inom båda disciplinerna. Därtill krävs ofta djupa kunskaper inom specifika sakområden. För att kunna leverera fullödig rådgivning inom opinionsbildning och politisk påverkan behöver vi också spännvidd i det interna idéflödet. Vi har anställda i Stockholm, Jämtland och Skåne. Vi har bakgrund i Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. I takt med att vi växer kommer vi att bredda oss ytterligare, eftersom mångfald stärker vår kapacitet att analysera såväl vår egen som våra uppdragsgivares omvärld. 

Vi rekryterar människor till en miljö där det ställs stora krav på kompetens, egen drivkraft, engagemang och ansvarstagande. Men det räcker inte. För att vi ska göra ett bra jobb krävs därtill att varje medarbetare delar en grundsyn på oss själva som företag och vår roll i ett föränderligt samhälle. Medielandskapet och villkoren för opinionsbildning förändras snabbt, vilket kräver ständig anpassning av arbetsmetoder och redskap. Samtidigt behöver vår egen kompass ange en stadig kurs. 

De sociala medierna har ställt tidigare publicistiska maktordningar på ända. Hierarkierna är raserade i så motto att antalet potentiella röster i samhällsdebatten har ökat exponentiellt. Å andra sidan har nya maktcentra etablerats till följd av accelererad ägarkoncentration inom traditionella media och – framförallt – den makt som följer av systematiserad kartläggning av varje digitalt fotspår; från inlägg på Facebook och besök på webbplatser till sms, telefonsamtal och användning av kontokort. Kontrollen över det man kallar ”Big Data” innebär en maktposition av tidigare okända mått. 

Mitt i denna virvel av snabba och asymmetriska informationsflöden förväntar sig människor att företag och organisationer ska engagera sig och ta samhällsansvar i allt vidare cirklar runt sina traditionella kärnverksamheter. Vårt jobb är att hjälpa till med detta. Att skapa starka varumärken kräver genomtänkta, fastlagda mål och stor uthållighet. Aktörer som agerar på ett konsekvent och ansvarstagande sätt vinner förtroende, anseende och handlingsutrymme. 

Dessa spelregler gäller i högsta grad även för oss själva. Det är det omgivande samhället som avgör om vårt agerande skapar förtroende. Vår slutsats är att öppenhet är en avgörande framgångsfaktor. I likhet med andra aktörer som påverkar samhällsutvecklingen måste vi vara beredda att utstå granskning av vår verksamhet och vad vi säger oss stå för. Öppenheten innebär därför ett tryggare företagande; ju mindre som är dolt, desto mindre finns att avslöja. 

Våra konsulter är ofta i kontakt med beslutsfattare, vi genomför undersökningar, efterfrågar information och är delaktiga i att driva processer. Vi befinner oss nära beslutsfattandets kärna. 

Därför menar vi att det är en hygienfaktor att den som så önskar ska kunna se vilka intressen vi företräder. Det är viktig kunskap för den som överväger att söka jobb hos oss. Lika fundamentalt är att de som anlitar oss ska veta att vi inte arbetar för konkurrenter eller intressen som de vill ta avstånd från. Givetvis värnar vi all sekretess och affärskritisk information inom ramen för varje uppdrag, men genom vara transparenta med vilka vi arbetar för, och i vilka frågor, är vi själva en del av den öppenhet som vi ofta råder våra uppdragsgivare att anamma. 

Minst lika värdefullt är att öppenheten blir en katalysator för vår egen företagskultur. Inget uppdrag kan accepteras med mindre än att företaget är berett att stå för det. Det leder till löpande reflektion och diskussion kring vår egen verksamhet. Och diskussioner blir det – det är en av poängerna med att rekrytera ett heterogent team. I en sådan miljö är konsensus inget rimligt mål, däremot står det varje medarbetare fritt att avstå från samarbeten man inte vill engagera sig i. Vi värderar oliktänkande och vi respekterar olikheter. 

Detta kan möjligen framstå som en mångordig utläggning kring en självklarhet, men i vår bransch är öppenhet långt ifrån självklart. Ännu i dag håller flera lobbyingföretag, inklusive det dominerande branschorganet Precis, fast vid slutenhet som affärsmodell. Detta brukar motiveras med att ”även de som inte vill synas har rätt att anlita oss”. Det finns utan tvekan företag och organisationer som vill påverka politik och opinioner utan att synas, men det är inte vår roll att stötta dem. 

För oss är öppenheten ett sätt att ta samhällsansvar. Det skapar trygghet och mening i verksamheten, även o